กศน.อำเภอโนนสะอาด | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นางสาวแพรทอง ตัวเสาร์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานบริหารทั่วไป การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 092-2489645

นางสาวมธุรส แถลงการ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 081-3202825

นางสาวกัญญาภัค สมทอง

ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 084-50918093

นางสาวสุพัตรา ศรีกงพาน

ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 087-8561269

นางสาวศิภาพร เสนาอุดร

ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 084-7901774