ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด
หน้าที่ : ผู้บริหาร
เบอร์โทร. : 0641756256

นางบังอร อเวรา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0899378907

นางนิ่มนวล หมวดดารักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : งานการศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 0956574994

นางสาวพิขขากร สุวรรณรงค์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0801844548

นางสมฤดี อินทร์แปลง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานอำนวยการ
เบอร์โทร. : 0815829260

นางสาวศิริยา ชิกว้าง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : งานพัสดุ
เบอร์โทร. : 0935210311

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญช่วย

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : ห้องสมุดอำเภอโนนสะอาด
เบอร์โทร. : 0936596414

นางสาวกุลิสรา นาสถิตย์

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 0994712038

นางอนงค์สิริ เวียงแก้ว

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 063-7747792

นายสลาตัน แสนดี

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 0653137246

นางสาวแพรทอง ตัวเสาร์

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 0922449645

นางสาวมธุรส แถลงการ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 081-3202825