อัตลักษณ์

        " ใฝ่เรียนรู้ คู่เทคโนโลยี "   

เอกลักษณ์

        หลากหลาย กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเครือข่าย แหล่งเรียนรู้