วิสัยทัศน์

          คนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  เป็นพลเมืองที่ดีมีศักยภาพ  และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล 

พันธกิจ

          1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะผู้เรียนและแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสังคม  และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

          3.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน  และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ