ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นและมีสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยสำนักงาน กศน. กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ดังนี้ 1.น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ อาทิ การสืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน เพื่อความกินดีอยู่ดีมีงานทํา และสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ในรูปแบบ Re-Skill & Up-Skill ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All)

เลขาธิการ กศน. กล่าวอีกว่า 3.พัฒนาหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับทุกประเภท เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน 4.บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กศน. โดยพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ 6.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สำเร็จ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงอาคารสถานที่ทุกแห่ง.