ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสะอาด จัดมุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมชาชินี ในัวนที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี