นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปรับปรุงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่กรณีเปิดเทอม 1 มิ.ย. 64) โดยปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากมติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สพฐ.จึงได้เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 จากปฏิทินเดิม 2 สัปดาห์ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนการจับฉลากและประกาศผล เป็นวันที่ 15 พ.ค.64 รายงานตัว-มอบตัววันที่ 16 พ.ค.64 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 22 พ.ค.64 คัดเลือกความสามารถพิเศษวันที่ 19 พ.ค.64 จับฉลากจากวันที่ 24 พ.ค.64 ประกาศผลภายในวันที่ 24 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 29 พ.ค.64 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 23 พ.ค.64 คัดเลือกความสามารถพิเศษวันที่ 19 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 25 พ.ค.64 รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 30 พ.ค.64 โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ/ผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-30 เม.ย.64 สอบ/คัดเลือก วันที่ 15-19 พ.ค.64 ประกาศผล วันที่ 23 พ.ค.64 รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 29 พ.ค.64 ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียนยื่นความจำนงได้ในวันที่ 25-27 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 30 พ.ค.64

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยระหว่างวันที่ 1-16 พ.ค.64 นี้จะมีการรับรายงานตัวของนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้ การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีบางวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในบางสาขาวิชาเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งทางวิทยาลัยจะแจ้งจำนวนที่ว่างที่ยังสามารถรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้.