หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-24 11:38:51 เข้าชม : 25,293 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 วัตถุในการจัดโครงการเพื่อสร้างให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ วิถีความคิด วิถีชีวิต คุณธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 180 คน สถานที่จัดโครงการ ณ วัดศิรินทราวาส ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี


.