หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-05-09 17:21:29 เข้าชม : 25,173 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 5 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล จำนงค์ศาสนตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด พร้อมด้ววยครูและบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กศน.อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา และตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำให้ความช่วยเหลือแก่คณะครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่ สำนักงาน กศน.กำหนด โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1.นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2.นายเสกสรรค์ ศรีสารคาม นักวิชาการศึกษา 3.นายนเรศ รองเมือง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


.