อัตลักษณ์

นักศึกษา 3ดี 3G คือ

ครอบครัวดี       Good Fammily

สุขภาพดี         Good Health

จิตใจดี            Good Mind Service Mind      

เอกลักษณ์

          ทันสมัยไร้พรมแดน Modledize

ปรัชญา

          การศึกษาคือชีวิต คิดเป็น คือ คิดหาสาเหตุได้ ปฏิบัติได้ ย่อมแก้ปัญหาได้